Procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę

Pozwolenie na budowę jest dokumentem wydawanym przez starostę, w formie administracyjnej decyzji. Aby go uzyskać, należy spełnić określone warunki. Kluczowym elementem jest dostarczenie odpowiednich dokumentów oraz wywiązanie się z wszystkich terminów określanych przez odpowiednie organy wydające pozwolenia.

Zawartość wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę

Wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę powinien zawierać cztery kopie projektu budowlanego uzupełnionego o opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przez przepisy. Konieczne jest także zaświadczenie architekta adaptującego o aktualnej na dzień opracowania projektu przynależności do samorządu zawodowego. We wniosku musi znajdować się zaświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, decyzja dotycząca warunków zabudowy i zagospodarowania terenu zgodna z zagospodarowaniem przestrzennym i przepisami o planowaniu. Należy także uwzględnić wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek oraz techniczne warunki dotyczące dostawy mediów.

Składanie wniosku

Wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę złożyć trzeba w specjalnym formularzu urzędowym, dostępnym m.in. w internecie. Podanie musi być złożone w terminie zgodnym z warunkami zabudowy i zawierać dane o inwestorze, rodzaju inwestycji, adresie miejsca budowy oraz oznaczeniach dotyczących danej nieruchomości, na przykład numer działki czy obręb ewidencyjny. Zgodnie z ustawą o prawie budowlanym, spełnienie powyższych wymagań wymaga od odpowiedniego organu udzielenie pozwolenia na budowę. Decyzja jest wydawana w ciągu 65 dni od momentu złożenia konkretnego wniosku.

Uzyskanie decyzji

Warto mieć na uwadze, że jakiekolwiek błędy w dokumentach mogą upoważnić organ do wydania postępowania o obowiązku usunięcia określonych nieprawidłowości. Po upływie podanego w postępowaniu terminu do przeprowadzenia tych działań, zostaje wydana decyzja o nieudzieleniu pozwolenia na budowę oraz odmowie akceptacji projektu. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, budowę należy rozpocząć w ciągu trzech lat. Obecnie procedury związane z uzyskiwaniem pozwolenia są stale upraszczane i skracane, dzięki czemu coraz większa liczba inwestorów ma szansę na sukcesywne zrealizowanie swoich projektów.